مرواهاست

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
.net
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
.org
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
.ir hot!
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.asia
مبلغ600,000ریال
1 سال
مبلغ600,000ریال
1 سال
مبلغ600,000ریال
1 سال
.biz
مبلغ480,000ریال
1 سال
مبلغ480,000ریال
1 سال
مبلغ480,000ریال
1 سال
.bz
مبلغ1,130,000ریال
1 سال
مبلغ1,130,000ریال
1 سال
مبلغ1,130,000ریال
1 سال
.cc
مبلغ1,180,000ریال
1 سال
مبلغ1,180,000ریال
1 سال
مبلغ1,180,000ریال
1 سال
.co
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.eu
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
.ae
مبلغ4,900,000ریال
1 سال
مبلغ4,900,000ریال
1 سال
مبلغ4,900,000ریال
1 سال
.in
مبلغ430,000ریال
1 سال
مبلغ430,000ریال
1 سال
مبلغ430,000ریال
1 سال
.info
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
مبلغ500,000ریال
1 سال
.me
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
.mn
مبلغ2,300,000ریال
1 سال
مبلغ2,300,000ریال
1 سال
مبلغ2,300,000ریال
1 سال
.tv
مبلغ1,500,000ریال
1 سال
مبلغ1,500,000ریال
1 سال
مبلغ1,500,000ریال
1 سال
.tel
مبلغ630,000ریال
1 سال
مبلغ630,000ریال
1 سال
مبلغ630,000ریال
1 سال
.us
مبلغ360,000ریال
1 سال
مبلغ360,000ریال
1 سال
مبلغ360,000ریال
1 سال
.ws
مبلغ1,050,000ریال
1 سال
مبلغ1,050,000ریال
1 سال
مبلغ1,050,000ریال
1 سال
.ch
مبلغ705,000ریال
1 سال
مبلغ705,000ریال
1 سال
مبلغ705,000ریال
1 سال
.pw
مبلغ370,000ریال
1 سال
مبلغ370,000ریال
1 سال
مبلغ370,000ریال
1 سال
.mobi
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
.name
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
مبلغ420,000ریال
1 سال
.com.co
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
مبلغ1,040,000ریال
1 سال
.de.com
مبلغ1,690,000ریال
1 سال
مبلغ1,690,000ریال
1 سال
مبلغ1,690,000ریال
1 سال
.org.uk
مبلغ470,000ریال
1 سال
مبلغ470,000ریال
1 سال
مبلغ470,000ریال
1 سال
.agency
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
.sch.ir
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.co.ir
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.gov.ir
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.ac.ir hot!
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.ایران new!
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.net.ir
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.org.ir
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
مبلغ105,000ریال
1 سال
.academy
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.tech
مبلغ2,010,000ریال
1 سال
مبلغ2,010,000ریال
1 سال
مبلغ2,010,000ریال
1 سال
.chat
مبلغ1,210,000ریال
1 سال
مبلغ1,210,000ریال
1 سال
مبلغ1,210,000ریال
1 سال
.city
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
.country
مبلغ1,220,000ریال
1 سال
مبلغ1,220,000ریال
1 سال
مبلغ1,220,000ریال
1 سال
.club
مبلغ510,000ریال
1 سال
مبلغ510,000ریال
1 سال
مبلغ510,000ریال
1 سال
.coffee
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.company
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
.computer
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.cool
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.date
مبلغ90,000ریال
1 سال
مبلغ90,000ریال
1 سال
مبلغ90,000ریال
1 سال
.dental
مبلغ1,960,000ریال
1 سال
مبلغ1,960,000ریال
1 سال
مبلغ1,960,000ریال
1 سال
.digital
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.domains
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
مبلغ1,200,000ریال
1 سال
.download
مبلغ90,000ریال
1 سال
مبلغ90,000ریال
1 سال
مبلغ90,000ریال
1 سال
.email
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
مبلغ790,000ریال
1 سال
.energy
مبلغ400,000ریال
1 سال
مبلغ400,000ریال
1 سال
مبلغ400,000ریال
1 سال
.film
مبلغ400,000ریال
1 سال
مبلغ400,000ریال
1 سال
مبلغ400,000ریال
1 سال
.gallery
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
مبلغ800,000ریال
1 سال
.gift
مبلغ810,000ریال
1 سال
مبلغ810,000ریال
1 سال
مبلغ810,000ریال
1 سال
.group
مبلغ810,000ریال
1 سال
مبلغ810,000ریال
1 سال
مبلغ810,000ریال
1 سال
.host
مبلغ3,900,000ریال
1 سال
مبلغ3,900,000ریال
1 سال
مبلغ3,900,000ریال
1 سال
.art
مبلغ550,000ریال
1 سال
مبلغ550,000ریال
1 سال
مبلغ550,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains