مرواهاست

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-3440


   مبلغ4,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: x3440
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 500GB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 100GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230


   مبلغ5,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1230-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 200GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir- DL 360-G۷


   مبلغ12,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Intel Xeon X5650
Cpu

32GB ECC Ram

2*500G ssd Hard

0-1-5-10 Raid

300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir- DL 2620-G8


   مبلغ17,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Intel Xeon X2620
Cpu

64GB ECC Ram

2*500G ssd Hard

0-1-5-10 Raid

300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-ssd-1270


   مبلغ6,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1270-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 120 SSD Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel