مرواهاست

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-3440


   مبلغ3,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: x3440
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 100GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230


   مبلغ4,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1230-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 200GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-ssd-1270


   مبلغ24,000,000ریال
سه ماهه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1270-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 120 SSD Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-2420


   مبلغ36,000,000ریال
سه ماهه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

CPu: 2*E5-2420
Cpu

Ram: 16GB ECC Ram

Hard: 2*1TB Hard

Raid: 0-1-10 Raid

BW: 500GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: YES KVM

IP: 2 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

ایجاد سرور با مشخصات دلخواه


   مبلغ4,850,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم