سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230


   مبلغ18,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1230-V3
Cpu

Ram: 16GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir- DL 2620-G8


   مبلغ23,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

2* Intel Xeon X2620
Cpu

32GB ECC Ram

2*240 ssd Hard

0-1-5-10 Raid

نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir-DL 2697-G8


   مبلغ53,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

2* Intel Xeon X2697 v2
Cpu

64GB ECC Ram

2*1 ssd Hard

0-1-5-10 Raid

نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

Ds-ir-DL 2697-G9


 
مبلغ60,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

2* Intel Xeon X2697 v3
Cpu

64GB ECC Ram

2*1 NVMe Hard

0-1-5-10 Raid

نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی ایران- Ds-ir-2650 V2


   مبلغ30,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: 2*E5-2650 V2
Cpu

Ram:4* 8GB ECC Ram

Hard: 2*240 SSD HDD

Raid: 0-1-10 Raid

BW: نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: YES KVM

IP:2 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران- Ds-ir-2670v2


   مبلغ36,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: 2*E5-2670
Cpu

Ram:4* 8GB ECC Ram

Hard: 2*240 SSD HDD

Raid: 0-1-10 Raid

BW: نامحدود منصفانه BW

Location: IRAN Server Location

KVM: YES KVM

IP:2 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel