مرواهاست

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-3440


   مبلغ6,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: x3440
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 500GB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 100GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230


   مبلغ10,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1230-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 200GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir- DL 360-G۷


   مبلغ15,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Intel Xeon X5650
Cpu

32GB ECC Ram

2*500G ssd Hard

0-1-5-10 Raid

300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی Ds-ir- DL 2620-G8


   مبلغ12,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

2* Intel Xeon X2620
Cpu

16GB ECC Ram

2*240G ssd Hard

0-1-5-10 Raid

300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & cPanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-ssd-1270


   مبلغ7,800,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: E3-1270-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 120 SSD Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 300GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران- Ds-ir-2660


   مبلغ17,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: 2*E5-2660
Cpu

Ram:4* 8GB ECC Ram

Hard: 2*240 SSD HDD

Raid: 0-1-10 Raid

BW: 400GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: YES KVM

IP:2 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران- Ds-ir-2670


   مبلغ23,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم

Cpu: 2*E5-2670
Cpu

Ram:4* 8GB ECC Ram

Hard: 2*240 SSD HDD

Raid: 0-1-10 Raid

BW: 400GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: YES KVM

IP:2 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel