مرواهاست

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-3440


   مبلغ4,500,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه راه اندازی

Cpu: x3440
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 500GB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 100GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel

سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230


   مبلغ5,500,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه راه اندازی

Cpu: E3-1230-V3
Cpu

Ram: 8GB ECC Ram

Hard: 1TB Hard

Raid: 0-1-5-10 Raid

BW: 200GB BW

Location: IRAN Server Location

KVM: Yes KVM

IP: 1 IP

Support Level1 Level 1 support

Free Direct admin & Websitepanel Control panel