یافتن محصولات و سرویس ها


Cpu
Ram
Hard
Raid
BW
Server Location
KVM
IP
Level 1 support
Control panel
سرور اختصاصی ایران-Ds-ir-3440
مبلغ2,500,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم
Cpu: x3440
Ram: 8GB ECC
Hard: 1TB
Raid: 0-1-5-10
BW: 100GB
Location: IRAN
KVM: Yes
IP: 1
Support Level1
Free Direct admin & Websitepanelسرور اختصاصی ایران-Ds-ir-1230
مبلغ3,500,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم
Cpu: E3-1230-V3
Ram: 8GB ECC
Hard: 1TB
Raid: 0-1-5-10
BW: 200GB
Location: IRAN
KVM: Yes
IP: 1
Support Level1
Free Direct admin & Websitepanelسرور اختصاصی ایران-Ds-ir-ssd-1270
مبلغ4,070,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم
Cpu: E3-1270-V3
Ram: 8GB ECC
Hard: 120 SSD
Raid: 0-1-5-10
BW: 300GB
Location: IRAN
KVM: Yes
IP: 1
Support Level1
Free Direct admin & Websitepanelسرور اختصاصی ایران-Ds-ir-2420
مبلغ6,530,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم
CPu: 2*E5-2420
Ram: 16GB ECC
Hard: 2*1TB
Raid: 0-1-10
BW: 500GB
Location: IRAN
KVM: YES
IP: 2
Support Level1
Free Direct admin & Websitepanelسرور اختصاصی ایران- Ds-ir-2620
مبلغ5,870,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم
Cpu: 2*E5-2620
Ram: 8GB ECC
Hard: 2*1TB
Raid: 0-1-10
BW: 400GB
Location: IRAN
KVM: YES
IP:2
Support Level1
Free Direct admin & Websitepanelایجاد سرور با مشخصات دلخواه
مبلغ3,500,000ریال ماهانه + مبلغ1,000,000ریال هزینه تنظیم