هاست ویندوز ایران

ویندوز حرفه ای 1


 
مبلغ1,050,000ریال
سه ماهه


200 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 2


 
مبلغ1,650,000ریال
سه ماهه


500 گیگا بایت فضا
30 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز 2012 حرفه ای 3


 
مبلغ2,250,000ریال
سه ماهه


1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه


ویندوز حرفه ای 4


 
مبلغ3,300,000ریال
سه ماهه


2 گیگا بایت فضا
45 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 5


 
مبلغ5,400,000ریال
سه ماهه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 6


 
مبلغ9,000,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 7


 
مبلغ16,200,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
250 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 8


 
مبلغ27,000,000ریال
سه ماهه


40 گیگا بایت فضا
400 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک