مرواهاست

هاست ویندوز ایران

ویندوز حرفه ای 1


 
مبلغ470,000ریال
ربع سنوي


200 مگا بایت فضا
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 2


 
مبلغ750,000ریال
ربع سنوي


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 3


 
مبلغ1,130,000ریال
ربع سنوي


1 گیگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 4


 
مبلغ1,730,000ریال
ربع سنوي


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 5


 
مبلغ2,810,000ریال
ربع سنوي


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 6


 
مبلغ4,680,000ریال
ربع سنوي


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 7


 
مبلغ8,420,000ریال
ربع سنوي


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک