مرواهاست

هاست ویندوز ایران

ویندوز حرفه ای 1


 
مبلغ520,000ریال
Čtvrtletně


200 مگا بایت فضا
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 2


 
مبلغ830,000ریال
Čtvrtletně


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 3


 
مبلغ1,250,000ریال
Čtvrtletně


1 گیگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 4


 
مبلغ1,920,000ریال
Čtvrtletně


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 5


 
مبلغ3,110,000ریال
Čtvrtletně


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 6


 
مبلغ5,180,000ریال
Čtvrtletně


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 7


 
مبلغ9,330,000ریال
Čtvrtletně


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک