اجاره فضا رک

یک یونیت


   مبلغ15,000,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه تنظیم

1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


نامحدود منصفانه
ترافیک ماهیانه

دو یونیت


   مبلغ30,000,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه تنظیم

1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


نامحدود منصفانه
ترافیک ماهیانه