مرواهاست

اجاره فضا رک

یک یونیت


شروع از   مبلغ1,600,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

500 گیگ ترافیک پایه

1عدد تعداد آدرس Ip

1آمپر میزان آمپراژ

دو یونیت


شروع از   مبلغ3,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

1ترابایت ترافیک پایه

1عدد تعداد آدرس Ip

1آمپر میزان آمپراژ

چهاریونیت


 
مبلغ5,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

1ترابایت ترافیک پایه

1عدد تعداد آدرس Ip

1آمپر میزان آمپراژ

نیم رک


 
مبلغ2,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

5ترابایت ترافیک پایه

5عدد تعداد آدرس Ip

10آمپر میزان آمپراژ

فول رک


 
مبلغ39,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم

10ترابایت ترافیک پایه

5عدد تعداد آدرس Ip

15آمپر میزان آمپراژ