مرواهاست

اجاره فضا رک

یک یونیت


   مبلغ6,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم


500 گیگا بایت ترافیک ماهانه
1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


دو یونیت


   مبلغ11,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم


1 ترا بایت ترافیک ماهانه
1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ