اجاره فضا رک

یک یونیت


   مبلغ8,000,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه تنظیم

500 گیگ ترافیک پایه

1عدد تعداد آدرس Ip

1آمپر میزان آمپراژ

دو یونیت


   مبلغ15,000,000ریال
ماهانه

مبلغ2,000,000 هزینه تنظیم

1ترابایت ترافیک پایه

1عدد تعداد آدرس Ip

1آمپر میزان آمپراژ