مرواهاست

اجاره فضا رک

یک یونیت


   مبلغ1,600,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم


500 گیگا بایت ترافیک ماهانه
1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


دو یونیت


   مبلغ3,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم


1 ترا بایت ترافیک ماهانه
1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


چهاریونیت


   مبلغ5,500,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم


2 ترا بایت ترافیک ماهانه
1عدد آدرس آی پی
1آمپر ولتاژ


نیم رک


   مبلغ2,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم


5 ترا بایت ترافیک ماهانه
5عدد آدرس آی پی
10آمپر ولتاژ


فول رک


   مبلغ39,000,000ریال
ماهانه

مبلغ1,000,000 هزینه تنظیم


10 ترا بایت ترافیک ماهانه
5عدد آدرس آی پی
15آمپر ولتاژ