هاست سی پنل

لینوکس حرفه ای سی پنل 1


200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 2


500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 3


1024 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 4


2048 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 5


5120مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 6


10240 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای سی پنل 7


20480 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه