مرواهاست

هاست لینوکس خارج

لینوکس حرفه ای 1


 
مبلغ300,000ریال
سه ماهه


200 مگا بایت فضا
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 2


 
مبلغ480,000ریال
سه ماهه


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 3


 
مبلغ720,000ریال
سه ماهه


1024 مگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 4


 
مبلغ1,120,000ریال
سه ماهه


2048 مگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 5


 
مبلغ1,800,000ریال
سه ماهه


5120مگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 6


 
مبلغ3,000,000ریال
سه ماهه


10240 مگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای7


 
مبلغ5,400,000ریال
سه ماهه


20480 مگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل