مرواهاست

ویندوز 2012 آلمان

میزبانی ویندوز 2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 1


 
مبلغ300,000ریال
سه ماهه


200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 2


 
مبلغ480,000ریال
سه ماهه


500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 3


 
مبلغ720,000ریال
سه ماهه


1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 4


 
مبلغ1,120,000ریال
سه ماهه


2 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 5


 
مبلغ1,800,000ریال
سه ماهه


5 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 6


 
مبلغ3,000,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه


میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 7


 
مبلغ5,400,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه