نمایندگی حجمی ویندوز

ریسلری ویندوز 1


 
مبلغ2,100,000ریال
ماهانه


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ریسلری ویندوز 2


 
مبلغ3,600,000ریال
ماهانه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ریسلری ویندوز 3


 
مبلغ5,600,000ریال
ماهانه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ریسلری ویندوز 4


 
مبلغ7,700,000ریال
ماهانه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ریسلری ویندوز 5


 
مبلغ10,500,000ریال
ماهانه


30 گیگا بایت فضا
300 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک