نمایندگی حجمی لینوکس

ریسلری لینوکس 1


 
مبلغ1,820,000ریال
ماهانه


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


ریسلری لینوکس 2


 
مبلغ3,130,000ریال
ماهانه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


ریسلری لینوکس 3


 
مبلغ4,840,000ریال
ماهانه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


ریسلری لینوکس 4


 
مبلغ6,860,000ریال
ماهانه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


ریسلری لینوکس 5


 
مبلغ9,080,000ریال
ماهانه


30 گیگا بایت فضا
300 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل