مرواهاست

سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان- EX42


 
مبلغ7,300,000ریال
ماهانه

مبلغ8,400,000 هزینه تنظیم

i7-6700


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x4TB SATA | 2x512GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX52


   مبلغ16,600,000ریال
ماهانه

مبلغ13,000,000 هزینه تنظیم

i7-8700
raid 5soft


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x8TB SATA | 3x1TB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX62


   مبلغ13,750,000ریال
ماهانه

مبلغ13,000,000 هزینه تنظیم

i9-9900


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x8TB SATA | 2x1TB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- PX62


 
مبلغ15,900,000ریال
ماهانه

مبلغ16,500,000 هزینه تنظیم

E-2176G


Cpu: Intel Xeon
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x8TB SATA | 2x960GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- AX60-SSD


 
مبلغ11,600,000ریال
ماهانه

7-1700X


Cpu: AMD Ryzen
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2 × 500GB SSD HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP