سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان- EX40

i7-4770

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 32GB Ram
 • Hard: 2x2 TB SATA HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP
سرور اختصاصی آلمان- EX40 SSD

i7-4770

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 32GB Ram
 • Hard: 2x240 GB SSD HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP
سرور اختصاصی آلمان- EX40 Hybrid

i7-4770

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 32GB Ram
 • Hard: 2x2 TB SATA+2 x 240 GB SSD HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP
شروع از
مبلغ3,500,000ریال
ماهانه
مبلغ3,500,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی آلمان- EX41

i7-6700

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 32GB Ram
 • Hard: 2x4 TB SATA HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP
شروع از
مبلغ2,200,000ریال
ماهانه
مبلغ4,100,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی آلمان- EX41-SSD

i7-6700

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 32GB Ram
 • Hard: 2x500 GB SSD HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP
شروع از
مبلغ2,200,000ریال
ماهانه
مبلغ4,100,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
سرور اختصاصی آلمان- EX41-S

i7-6700

 • Cpu: Intel Core
  Cpu
 • Ram: 64GB Ram
 • Hard: 2x2 TB SATA HDD
 • BW: 30TB BW
 • Location: آلمان Server Location
 • IP:1 IP