مرواهاست

سرور اختصاصی خارج

سرور اختصاصی آلمان- EX40


   مبلغ5,420,000ریال
ماهانه

i7-4770


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 2x2 TB SATA HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX40 SSD


   مبلغ6,450,000ریال
ماهانه

i7-4770


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 2x240 GB SSD HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX40 Hybrid


   مبلغ7,540,000ریال
ماهانه

مبلغ5,500,000 هزینه تنظیم

i7-4770


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 2x2 TB SATA+2 x 240 GB SSD HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX41


   مبلغ5,070,000ریال
ماهانه

مبلغ10,300,000 هزینه تنظیم

i7-6700


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 2x4 TB SATA HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX41-SSD


   مبلغ5,070,000ریال
ماهانه

مبلغ10,300,000 هزینه تنظیم

i7-6700


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 2x500 GB SSD HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX41-S


   مبلغ5,070,000ریال
ماهانه

مبلغ10,300,000 هزینه تنظیم

i7-6700


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x2 TB SATA HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP