سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان- EX42


   مبلغ30,000,000ریال
ماهانه

مبلغ30,000,000 هزینه تنظیم

i7-6700


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x4TB SATA or 2x512GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX43


 
مبلغ27,300,000ریال
ماهانه

مبلغ27,300,000 هزینه تنظیم

i5-12500


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x512GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX52


   مبلغ45,000,000ریال
ماهانه

i7-8700
raid 5soft


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 128GB DDR4 Ram

Hard: 2x1TB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX62


   مبلغ52,500,000ریال
ماهانه

i9-9900


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 128GB Ram

Hard: 2x8TB SATA OR 2x1TB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- EX100


 
مبلغ107,000,000ریال
ماهانه

مبلغ107,000,000 هزینه تنظیم

i9-12900


Cpu: Intel Core
Cpu

Ram: 128GB Ram

Hard: 2x1.92TB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- PX62


   مبلغ80,000,000ریال
ماهانه

مبلغ80,000,000 هزینه تنظیم

E-2176G


Cpu: Intel Xeon
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2x8TB SATA | 2x960GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- AX41


 
مبلغ39,000,000ریال
ماهانه

مبلغ39,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: AMD Ryzen™ 5 3600
Cpu

Ram: 64GB Ram

Hard: 2 × 512GB NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور اختصاصی آلمان- AX61


   مبلغ91,000,000ریال
ماهانه

مبلغ91,000,000 هزینه تنظیم

Cpu: AMD Ryzen™ 9 3900
Cpu

Ram: 128GB Ram

Hard: 2 × 1.92T NVME HDD

BW: 30TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP