هاست لینوکس اقتصادی

لینوکس معمولی 1


 
مبلغ1,250,000ریال
سالانه


50 مگا بایت فضا
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس معمولی 2


 
مبلغ1,750,000ریال
سالانه


100 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس معمولی 3


 
مبلغ2,600,000ریال
سالانه


200 مگا بایت فضا
8 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس معمولی 4


 
مبلغ4,400,000ریال
سالانه


500 مگا بایت فضا
12 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس معمولی 5


 
مبلغ6,600,000ریال
سالانه


1 گیگابایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس معمولی 6


 
مبلغ8,400,000ریال
سالانه


2 گیگا بایت فضا
30 گیگابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل