میزبانی ایمیل Cpanel

میزبانی ایمیل 1 Cpanel آلمان
 • 20 تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 2 Cpanel آلمان
 • 100 تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 3 Cpanel آلمان
 • نامحدود تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 4 Cpanel آلمان
 • نامحدود تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 5 Cpanel آلمان
 • نامحدود تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 6 Cpanel آلمان
 • نامحدود تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 20000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
میزبانی ایمیل 7 Cpanel آلمان
 • نامحدود تعداد
 • بله ضد ويروس
 • بله كنترل هرزنامه
 • 500000 مگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل