مرواهاست

میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل 1 Cpanel آلمان


 
مبلغ700,000ریال
سالانه

20 تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

500 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 2 Cpanel آلمان


 
مبلغ1,300,000ریال
سالانه

100 تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

1000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 3 Cpanel آلمان


 
مبلغ2,400,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

2000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 4 Cpanel آلمان


 
مبلغ5,000,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

5000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 5 Cpanel آلمان


 
مبلغ8,300,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

10000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 6 Cpanel آلمان


 
مبلغ13,600,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

20000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل

میزبانی ایمیل 7 Cpanel آلمان


 
مبلغ90,000,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد

بله ضد ويروس

بله كنترل هرزنامه

500000 مگابایت میزان فضا

Cpanel کنترل پنل