مرواهاست

میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل 1


 
مبلغ1,320,000ریال
سالانه


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 2


 
مبلغ2,440,000ریال
سالانه


1 گیگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 3


 
مبلغ4,500,000ریال
سالانه


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 4


 
مبلغ9,360,000ریال
سالانه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 5


 
مبلغ15,540,000ریال
سالانه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 6


 
مبلغ25,470,000ریال
سالانه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل 7


 
مبلغ143,210,000ریال
سالانه


500 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل