مرواهاست

هاست دانلود

هاست دانلود 1


 
مبلغ1,170,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 2


 
مبلغ2,210,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 3


 
مبلغ3,240,000ریال
سه ماهه


30 گیگا بایت فضا
300 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 4


 
مبلغ7,650,000ریال
سه ماهه


70 گیگا بایت فضا
700 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 5


 
مبلغ10,760,000ریال
سه ماهه


100 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل