مرواهاست

هاست دانلود

هاست دانلود 1


 
مبلغ350,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 2


 
مبلغ600,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 3


 
مبلغ1,640,000ریال
سه ماهه


30 گیگا بایت فضا
300 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 4


 
مبلغ790,000ریال
ماهانه


70 گیگا بایت فضا
700 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 5


 
مبلغ910,000ریال
ماهانه


100 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل