مرواهاست

هاست دانلود

هاست دانلود آلمان 1


 
مبلغ285,000ریال
سه ماهه

10 گیگابایت
فضا

100 گیگا بایت پهنای باند

هاست دانلود آلمان 2


 
مبلغ495,000ریال
سه ماهه

20 گیگابایت
فضا

200 گیگا بایت پهنای باند

هاست دانلود آلمان 3


 
مبلغ1,364,000ریال
سه ماهه

50 گیگابایت
فضا

500 گیگا بایت پهنای باند

هاست دانلود آلمان 4


 
مبلغ655,000ریال
ماهانه

70 گیگابایت
فضا

700 گیگا بایت پهنای باند

هاست دانلود آلمان 5


 
مبلغ755,000ریال
ماهانه

100 گیگابایت
فضا

1000 گیگا بایت پهنای باند