مرواهاست

هاست دانلود

هاست دانلود 1


 
مبلغ285,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 2


 
مبلغ495,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 3


 
مبلغ1,364,000ریال
سه ماهه


30 گیگا بایت فضا
300 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 4


 
مبلغ655,000ریال
ماهانه


70 گیگا بایت فضا
700 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست دانلود 5


 
مبلغ755,000ریال
ماهانه


100 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل