هاست ویندوز خارج

ویندوز حرفه ای 1


 
مبلغ1,200,000ریال
سه ماهه


200 مگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 2


 
مبلغ1,800,000ریال
سه ماهه


500 مگا بایت فضا
30گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


پلسک آلمان حرفه ای 3


 
مبلغ2,700,000ریال
سه ماهه

1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه


ویندوز حرفه ای 4


 
مبلغ4,200,000ریال
سه ماهه


2 گیگا بایت فضا
45 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 5


 
مبلغ6,000,000ریال
سه ماهه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 6


 
مبلغ11,400,000ریال
سه ماهه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 7


 
مبلغ20,400,000ریال
سه ماهه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک


ویندوز حرفه ای 8


 
مبلغ33,000,000ریال
سه ماهه


40 گیگا بایت فضا
400 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک