ویندوز 2012 آلمان پلسک

پلسک آلمان حرفه ای 1

200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 2


500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 3

1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 4

2 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 5

5 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 6

10 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

پلسک آلمان حرفه ای 7

20 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه