سرور اختصاصی فرانسه

Rise-1


   مبلغ31,000,000ریال
ماهانه


Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz
Server Location فرانسه


32GB DDR4 Ram

2x SSD NVMe 512GB Hard

نامحدود BW

1 IP

Rise-2


   مبلغ32,500,000ریال
ماهانه


Intel Xeon-D 2141I - 8c/16t - 2.2GHz/3GHz
Server Location فرانسه


32GB-DDR3 Ram

2x SSD NVMe 512GB Hard

نامحدود BW

1 IP

Advance-1


   مبلغ41,600,000ریال
ماهانه


Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz
Server Location فرانسه


32GB DDR4 Ram

2x SSD NVMe 512GB Hard

نامحدود BW

1 IP

Advance-2


   مبلغ53,300,000ریال
ماهانه


Intel Xeon-E 2388G - 8c/16t - 3.2GHz/4.6GHz
Server Location فرانسه


32GB DDR4 Ram

2x SSD NVMe 512GB Hard

نامحدود BW

1 IP