مرواهاست

کلاس ادوبی

کلاس شخصی


 
مبلغ2,420,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم


6 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
20 گیگ هارد
15 کاربر


کلاس شرکتی


 
مبلغ3,600,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم


8 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
40 گیگ هارد
40 کاربر


کلاس سازمانی


 
مبلغ3,900,000ریال
ماهانه

مبلغ1,500,000 هزینه تنظیم


12 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
60 گیگ هارد
100 کاربر


کلاس اختصاصی 1


 
مبلغ7,500,000ریال
ماهانه

مبلغ3,000,000 هزینه تنظیم


16 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
250 گیگ هارد
500 کاربر


کلاس اختصاصی 2


 
مبلغ15,000,000ریال
ماهانه

مبلغ3,000,000 هزینه تنظیم


32 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
500 گیگ هارد
1500 کاربر