کلاس ادوبی

کلاس شخصی


 
مبلغ1,000,000ریال
ماهانه20 گیگ هارد
15 کاربر


کلاس شرکتی


 
مبلغ2,200,000ریال
ماهانه40 گیگ هارد
40 کاربر


کلاس سازمانی


 
مبلغ3,400,000ریال
ماهانه60 گیگ هارد
100 کاربر


کلاس سازمانی حرفه ای


 
مبلغ8,000,000ریال
ماهانه80 گیگ هارد
300 کاربر


کلاس اختصاصی 1


 
مبلغ13,700,000ریال
ماهانه250 گیگ هارد
500 کاربر


کلاس اختصاصی 2


 
مبلغ32,800,000ریال
ماهانه500 گیگ هارد
1500 کاربر


کلاس اختصاصی 3


 
مبلغ65,000,000ریال
ماهانه1000 گیگ هارد
3000 کاربر