میزبانی ایمیل ایران

میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 1


 
مبلغ3,500,000ریال
سالانه


500 مگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 2


 
مبلغ4,500,000ریال
سالانه


1 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 3


 
مبلغ7,500,000ریال
سالانه


2 گیگا بایت فضا
40 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 4


 
مبلغ15,000,000ریال
سالانه


5 گیگا بایت فضا
70 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 5


 
مبلغ25,000,000ریال
سالانه


10 گیگا بایت فضا
120 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 6


 
مبلغ40,000,000ریال
سالانه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی - میزبانی ایمیل 7


 
مبلغ250,000,000ریال
سالانه


500 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل