هاست وردپرس

هاست وردپرس 1


 
مبلغ3,000,000ریال
Trimestral


2 گیگا بایت فضا
40 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 2


 
مبلغ4,800,000ریال
Trimestral


5 گیگا بایت فضا
80 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 3


 
مبلغ7,200,000ریال
Trimestral


10 گیگا بایت فضا
120 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 4


 
مبلغ12,900,000ریال
Trimestral


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل