هاست وردپرس

هاست وردپرس 1


 
مبلغ2,310,000ریال
Trimestral


2 گیگا بایت فضا
40 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 2


 
مبلغ3,740,000ریال
Trimestral


5 گیگا بایت فضا
80 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 3


 
مبلغ6,220,000ریال
Trimestral


10 گیگا بایت فضا
120 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


هاست وردپرس 4


 
مبلغ11,200,000ریال
Trimestral


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل