مرواهاست

سرور مجازی ابری

سرور مجازی آلمان- CX11


   مبلغ1,900,000ریال
ماهانه

Cpu:1Core
Cpu

Ram: 2GB Ram

Hard: 20GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX11


 
مبلغ2,300,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 2GB Ram

Hard: 40GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX21


 
مبلغ2,600,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 4GB Ram

Hard: 40GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX21


 
مبلغ3,650,000ریال
ماهانه

Cpu:3Core
Cpu

Ram: 4GB Ram

Hard: 80GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX31


 
مبلغ4,700,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 8GB Ram

Hard: 80GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX31


 
مبلغ6,600,000ریال
ماهانه

Cpu:4Core
Cpu

Ram: 8GB Ram

Hard: 160GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX41


 
مبلغ8,450,000ریال
ماهانه

Cpu:4Core
Cpu

Ram: 16GB Ram

Hard: 160GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX41


 
مبلغ12,200,000ریال
ماهانه

Cpu:8Core
Cpu

Ram: 16GB Ram

Hard: 240GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX51


 
مبلغ15,900,000ریال
ماهانه

Cpu:8Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 240GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX51


 
مبلغ26,600,000ریال
ماهانه

Cpu:16Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 360GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP