سرور مجازی ابری

سرور مجازی آلمان- CX11


   مبلغ3,300,000ریال
ماهانه

Cpu:1Core
Cpu

Ram: 2GB Ram

Hard: 20GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX11


   مبلغ3,800,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 2GB Ram

Hard: 40GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX21


   مبلغ4,650,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 4GB Ram

Hard: 40GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX21


   مبلغ6,600,000ریال
ماهانه

Cpu:3Core
Cpu

Ram: 4GB Ram

Hard: 80GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX31


   مبلغ8,420,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 8GB Ram

Hard: 80GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX31


   مبلغ14,300,000ریال
ماهانه

Cpu:4Core
Cpu

Ram: 8GB Ram

Hard: 160GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX41


   مبلغ14,850,000ریال
ماهانه

Cpu:4Core
Cpu

Ram: 16GB Ram

Hard: 160GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX41


   مبلغ21,800,000ریال
ماهانه

Cpu:8Core
Cpu

Ram: 16GB Ram

Hard: 240GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CX51


   مبلغ28,600,000ریال
ماهانه

Cpu:8Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 240GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی آلمان- CPX51


   مبلغ48,000,000ریال
ماهانه

Cpu:16Core
Cpu

Ram: 32GB Ram

Hard: 360GB NVMe HDD

BW: 20TB BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP