مدیریت سرور

Server Manage Level 1


 
مبلغ2,000,000ریال
ماهانه


لایه ۱ پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 2


 
مبلغ4,000,000ریال
ماهانه


لایه 2 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 3


 
مبلغ6,000,000ریال
ماهانه


لایه 3 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 4


 
مبلغ8,000,000ریال
ماهانه


لایه 4 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 5


 
مبلغ10,000,000ریال
ماهانه


لایه 5 پشتیبانی نرم افزاری