مدیریت سرور

Server Manage Level 1


 
مبلغ1,200,000ریال


لایه ۱ پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 2


 
مبلغ2,400,000ریال


لایه 2 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 3


 
مبلغ3,600,000ریال


لایه 3 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 4


 
مبلغ4,800,000ریال


لایه 4 پشتیبانی نرم افزاری


Server Manage Level 5


 
مبلغ6,000,000ریال


لایه 5 پشتیبانی نرم افزاری