کانفیگ سرور

Full Config directadmin


 
مبلغ4,000,000ریال


Install directadmin latest version
directadmin configuration
webserver configuration
PHP configuration
MySQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


Full Config cPanel


 
مبلغ4,000,000ریال


Install cPanel latest version
cPanel configuration
webserver configuration
PHP configuration
MySQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


Full Config Plesk for Windows


 
مبلغ4,000,000ریال


Install Plesk latest version
Plesk configuration
webserver configuration
SQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


Full Config solidcp


 
مبلغ4,000,000ریال


Install websitepanel latest version
websitepanel configuration
webserver configuration
SQL configuration
DNS configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


Full Config Litespeed Web Server


 
مبلغ4,000,000ریال


Web Server configuration
Web Server optimization
Addon configuration (PHP , DNS - Firewall - MySQL - Cache - ... )


Full Config Nginx Web Server


 
مبلغ4,000,000ریال


Web Server configuration
Web Server optimization
Addon configuration (PHP , DNS - Firewall - MySQL - Cache - ... )


Full Config IIS Web Server


 
مبلغ3,000,000ریال


Web Server configuration
Web Server optimization


Full Config Apache Web Server


 
مبلغ2,000,000ریال


Web Server configuration
Web Server optimization


Security & Firewall configuration


 
مبلغ3,000,000ریال


Installing Firewall
Config Firewall


Server Troubleshooting


 
مبلغ1,500,000ریال


Troubleshooting Server problem / Per Hour
در این سرویس به صورت ساعتی مشکل سرور بررسی می گردد


General Config Linux Server


 
مبلغ9,500,000ریال


Installing and partitioning OS
Installing DNS Server
Installing Mail Server
Installing Web Server
MySQL configuration
PHP configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


General Config Windows Server


 
مبلغ9,500,000ریال


Installing and partitioning OS
Installing DNS Server
Installing Mail Server
Installing Web Server
SQL configuration
Addon configuration
Security & Firewall configuration
Server optimization


Install & Update OS On VPS


 
مبلغ4,000,000ریال


نصب سیستم عامل بر روی سرور
بروز رسانی و آپدیت سیستم عامل
تعویض سیستم عامل های ویندوز ، لینوکس ، میکروتیک


Reset Password OS On VPS


 
مبلغ500,000ریال


در صورتی فراموشی پسورد سرور مجازی می بایست این سرویس را سفارش دهید


Install & Update OS On Dedicated


 
مبلغ1,500,000ریال


نصب سیستم عامل بر روی سرور
بروز رسانی و آپدیت سیستم عامل
تعویض سیستم عامل های ویندوز ، لینوکس ، و مجازی ساز ها


Reset Password OS On Dedicated


 
مبلغ800,000ریال


در صورتی فراموشی پسورد سرور اختصاصی می بایست این سرویس را سفارش دهید