میزبانی ایمیل سازمانی آلمان Nvme

میزبانی ایمیل سازمانی آلمان- میزبانی ایمیل 1


 
مبلغ1,600,000ریال
سالانه


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 2


 
مبلغ2,900,000ریال
سالانه


1 گیگا بایت فضا
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 3


 
مبلغ5,400,000ریال
سالانه


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 4


 
مبلغ11,200,000ریال
سالانه


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 5


 
مبلغ18,650,000ریال
سالانه


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 6


 
مبلغ30,500,000ریال
سالانه


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


میزبانی ایمیل سازمانی آلمان - میزبانی ایمیل 7


 
مبلغ171,850,000ریال
سالانه


500 گیگا بایت فضا
1 ترابایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل