مرواهاست

SQL 2008

بسته 1 (sql 2008)


 
مبلغ1,010,000ریال
سالانه

MS SQL نوع پايگاه داده

2 تعداد

True امكان مديريت وب

100 ميزان فضا

2 تعداد كاربران

بسته 2 (sql 2008)


 
مبلغ1,470,000ریال
سالانه

MS SQL نوع پايگاه داده

4 تعداد

True امكان مديريت وب

200 ميزان فضا

4 تعداد كاربران

بسته 3 (sql 2008)


 
مبلغ2,140,000ریال
سالانه

MS SQL نوع پايگاه داده

8 تعداد

True امكان مديريت وب

500 ميزان فضا

8 تعداد كاربران

بسته 4 (sql 2008)


 
مبلغ5,080,000ریال
سالانه

MS SQL نوع پايگاه داده

10 تعداد

True امكان مديريت وب

1000 ميزان فضا

10 تعداد كاربران