سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - FR-1


 
مبلغ3,900,000ریال
ماهانه

Cpu:1Core
Cpu

Ram: 2GB Ram

Hard: 25GB NVMe HDD

BW: نامحدود BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی فرانسه - FR-2


 
مبلغ4,800,000ریال
ماهانه

Cpu:2Core
Cpu

Ram: 4GB Ram

Hard: 40GB NVMe HDD

BW: نامحدود BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی فرانسه - FR-3


 
مبلغ6,000,000ریال
ماهانه

Cpu:3Core
Cpu

Ram: 6GB Ram

Hard: 50GB NVMe HDD

BW: نامحدود BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی فرانسه - FR-4


 
مبلغ8,000,000ریال
ماهانه

Cpu:4Core
Cpu

Ram: 8GB Ram

Hard: 60GB NVMe HDD

BW: نامحدود BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP

سرور مجازی فرانسه - FR-5


 
مبلغ12,500,000ریال
ماهانه

Cpu:6Core
Cpu

Ram: 10GB Ram

Hard: 100GB NVMe HDD

BW: نامحدود BW

Location: آلمان Server Location

IP:1 IP