هاست لینوکس ایران

لینوکس حرفه ای 1


200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 2


500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 3


1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 4


2 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 5


5 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 6


10 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

لینوکس حرفه ای 7


20 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه