مرواهاست

هاست لینوکس ایران

لینوکس حرفه ای 1


 
مبلغ430,000ریال
季繳


200 مگا بایت فضا
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 2


 
مبلغ690,000ریال
季繳


500 مگا بایت فضا
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 3


 
مبلغ1,040,000ریال
季繳


1 گیگا بایت فضا
25 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 4


 
مبلغ1,600,000ریال
季繳


2 گیگا بایت فضا
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 5


 
مبلغ2,590,000ریال
季繳


5 گیگا بایت فضا
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 6


 
مبلغ4,320,000ریال
季繳


10 گیگا بایت فضا
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


لینوکس حرفه ای 7


 
مبلغ7,780,000ریال
季繳


20 گیگا بایت فضا
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل