هاست لینوکس ایران

لینوکس حرفه ای 1


200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ990,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 2


500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ1,590,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 3


1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ2,390,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 4


2 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ3,690,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 5


5 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ5,990,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 6


10 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ9,990,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat
لینوکس حرفه ای 7


20 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه

مبلغ17,990,000ریال Ročně (Doména zdarma)

Objednat