مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'spam_filter'

تنظیمات Spam Filter در سی پنل
کاربرد گزینه Spam Filter، جهت فیلتر نمودن اسپم ها و کاهش تعداد ایمیل های اسپم دریافتی می باشد....